Census and marriage of the county of Aarhus, Denmark
Welcome to five older census of the county of Aarhus in Denmark and marriage in the municipal of Aarhus. Here historical information from these sources are stored in databases which can be reached through search forms. As the content of the databases is naturally written in Danish following glossary of the most commonly occurring words in the census and marriage will offer you a key to your effort to understand the content. If you need further information please deliver an e-mail .
The glossary is prepared for printing in five pages.
Glossary to the most frequent Danish words in the census and the marriage
Danish
English
Additional information
aftægtskone female pensioner opholdskone
aftægtsmand male pensioner opholdsmand
alder age  
almisse alms almisselem  eng:  alms
amme nurse  
amt county  
anført mentioned ikke anført  eng:  not mentioned
apoteker pharmacist  
arbejdsmand unskilled labourer  
arkiv archiv  
attest certificate  
bager baker  
barn child pl.  børn  eng: children
betler beggar  
bibliotek library  
boel small farm  
boelsmand small-holder  
bogbinder bookbinder  
bonde farmer  
borgmester mayor  
broder brother  
brud bride  
brudgom bridegroom  
brygger brewer  
boelsmand small-holder  
buntmager furrier  
by village  
bygning building  
bødker cooper  
bøssemager gunsmith  
civilstand marital status  
daglejer day labourer olderly spelling  Dagleier
datter daughter  
degn parish clerk  
deres their  
discipel pupil  
dragon dragoon  
drejer turner  
dreng boy  
efternavn surname  
enke widow  
enkemand widower  
er is  
fader father  
familie family  
farver dyer  
fattighus poorhouse  
fattiglem pauper  
feldbereder skin dresser  
feltskærer barber-surgeon  
fisker fisherman  
folketælling census abb: i FT:   written in the census
fornavn first name  
forlovere best men  
forsørges af provided by  
forældre parents  
fraskilt divorced  
-fæster copyhold gårdfæster   eng:  tenant
fæstegård copyhold (farm)
fødesogn native parish fødeby   eng:  native town
-gade street  
gartner gardener  
garver tanner  
geworbne enlisted  
gift married  
glarmester glazier  
guldsmed goldsmith  
gæstgiver innkeeper  
gørtler brass moulder  
gård farm olderly spelling  Gaard
gårdejer farm olderly spelling  Gaardeier
gårdfæster copyholder, tenant olderly spelling  Gaardfæster
gårdmand farmer olderly spelling  Gaardmand
handelsbetjent shop assistant  
hans his Hans  is also a first name
hendes her  
herred district  
hjemmeside homepage  
hjulmand wheelwright  
hovedgård manor  
hus house olderly spelling  Huus
husbond husband olderly spelling  Huusbond
husejer houseowner olderly spelling  Huuseier
husfader head of household, husband olderly spelling  Huusfader
husholderske housekeeper olderly spelling  Huusholderske
husjomfru housekeeper olderly spelling  Huusjomfrue
husmand small-holder olderly spelling  Huusmand
husstand household  
hustru wife  
hyrde herdsman  
høker small shopkeeper  
håndarbejde needlework olderly spelling  Haandarbeide
inderste lodger in a house
indsidder lodger in a room at a farm
jord land  
jordlod land, plot  
kammager comb maker  
karetmager coach builder  
kirke church domkirke  eng: cathedral
kirkebog parish register abb: i KB:  written in the parish register
klodsmager block maker  
kludesamler ragman  
kobbersmed coppersmith  
kokkepige cook  
kone wife, woman  
kontorist clerk  
konfirmation confirmation  
kornmåler corn measurer  
korporal corporal  
kurvemager basket maker  
købmand storekeeper  
købstad provincial tovn  
lever af living by also: ernærer sig ved
logerende lodger, paying guest  
lærling pupil, apprentice  
løjtnant lieutnant  
mand man, husband  
matros sailor  
-mester master skomagermester  eng: shoemaker master
moder mother  
murer bricklayer  
møller miller mølle  eng:  mill
navn name  
noter notes  
nummer number nr.  is a shortening for  nummer
nålemager needle maker  
område region  
pige girl  
plejebarn foster child olderly spelling  Pleiebarn
plejedatter foster daughter olderly spelling  Pleiedatter
plejesøn foster son olderly spelling  Pleiesøn
podemester grafting master  
pottemager potter  
præst priest  
rebslager ropemaker  
rådmand alderman  
sadelmager saddler  
selvejer owner olderly spelling  Selveier
skilt divorced  
skipper skipper  
skoleholder schoolmaster  until 1814
skolelærer schoolmaster, teacher  
skolemester schoolmaster  
skomager shoemaker  
skovfoged forester  
skrædder tailor  
slagter butcher  
slægt family  
slægtning relative  
slægtsforskning genealogy  
slægtsnavn family name  
smed blacksmith  
snedker joiner, (carpenter)  
sogn parish  
sognefoged parish executive officer  
soldat soldier  
spinderske spinner  
stedsøn stepson  
stenhugger stone cutter  
stilling employment  
stolemager chair maker  
stuepige parlourmaid  
styrmand mate  
-svend journeyman snedkersvend  eng: journeyman joiner
søgeresultat searchresult  
sømand seaman  
søn son  
søster sister  
tambur drummer  
teglbrænder tile maker  
tjenestedreng farmer's boy olderly spelling  Tienestedreng
tjenestefolk servants olderly spelling  Tienestefolk
tjenestekarl farmhand, farm labourer olderly spelling  Tienestekarl
tjenestepige maid olderly spelling  Tienestepige
tobaksspinder tobacco spinner  
toldbetjent customs officer  
trolovelse betrothal  
træskomager clog maker  
typograf typographer  
tømmermand carpenter  
udvandre emigrate  
ugift unmarried  
urmager watchmaker  
urtekræmmer grocer  
uægte barn illegitimate child  
vagtmester principal officer  
vanfør disabled  
vielse marriage  
vognmand carrier  
vægter watchman  
værtshusholder licensed victualler  
væver weaver  
år year olderly spelling  Aar
Additions to the list and comments are welcome!   Send an e-mail

Til forsiden